Khảo sát thực tế tại thị trường nước ngoài, sự kiện này mang đến cho các nhà xuất khẩu Việt Nam tầm nhìn tổng quan về thị trường cụ thể. Qua đó giúp nhà sản xuất có kết hoạch triển khai kế hoạch xuất khẩu cho riêng doanh nghiệp

Khảo sát thực tế tại thị trường nước ngoài, sự kiện này mang đến cho các nhà xuất khẩu Việt Nam tầm nhìn tổng quan về thị trường cụ thể. Qua đó giúp nhà sản xuất thấu hiểu nhu cầu, văn hóa dung lượng mức thanh toán cơ hội thị trường.... có kết hoạch triển khai kế hoạch xuất khẩu cho riêng doanh nghiệp.